Close
વધુ...
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી
CM of Gujarat
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
klbachani
કલેકટર અને જિલ્લા મેજેસ્ટ્રેટ શ્રી કે. એલ. બચાની, આઇ.એ.એસ.

જિલ્લો એક નજરે

ઇવેન્ટ્સ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

  • વરિષ્ઠ નાગરિક હેલ્પલાઇન - ૧૪૫૬૭
  • બચાવ અને રાહતના કમિશનર - ૧૦૭૦
  • મહિલા હેલ્પલાઇન - ૧૦૯૧
  • એમ્બ્યુલન્સ -૧૦૨ & ૧૦૮
  • બાળ હેલ્પલાઇન- ૧૦૯૮
  • જિલ્લા આપાતકાલીન પ્રતિભાવ કેન્દ્ર - +૯૧ ૨૬૮ ૧૦૭૭
  • આધાર કાર્ડ - ૧૯૪૭
વધુ ...