વધુ...
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી
Shri Vijay Rupani
માનનીય મુખ્ય મંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી આઇ. કે. પટેલ
કલેકટર અને જિલ્લા મેજેસ્ટ્રેટ શ્રી આઈ.કે પટેલ

જિલ્લો એક નજરે

ઇવેન્ટ્સ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

  • બચાવ અને રાહતના કમિશનર - ૧૦૭૦
  • મહિલા હેલ્પલાઇન - ૧૦૯૧
  • એમ્બ્યુલન્સ -૧૦૨ & ૧૦૮
  • બાળ હેલ્પલાઇન- ૧૦૯૮
  • જિલ્લા આપાતકાલીન પ્રતિભાવ કેન્દ્ર - +૯૧ ૨૬૮ ૧૦૭૭
  • આધાર કાર્ડ - ૧૯૪૭
More...