Close

તાલુકા

 

તાલુકા
ક્રમાંક તાલુકા  મામલતદારશ્રીનું નામ તાલુકા મુખ્ય મથક સરનામું  ટેલીફોન ઈ-મેઈલ 
ગળતેશ્વર શ્રીમતી. એમ.એમ. મેઘા ગળતેશ્વર ગોધરા-ડાકોર હાઈ-વે, મું.પો. પાલી(સેવાલીયા), તા.ગળતેશ્વર, જિ.ખેડા

૦૨૬૯૯-૨૩૩૦૫૩

mam-galt-kheda[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ઠાસરા શ્રીમતી જે.એચ. અંબેગાંવકર ઠાસરા ડાકોર સેવાલીયા રોડ, મું.તા. ઠાસરા, જિ.ખેડા

૦૨૬૯૯-૨૨૩૦૫૩

mam-thasara[at]gujarat[dot]gov[dot]in
કઠલાલ શ્રી દેવમ પી.ચૌહાણ કઠલાલ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, કઠલાલ, તાલુકા સેવા સદન, કઠલાલ, જિ.ખેડા

૦૨૬૯૧-૨૪૩૭૧૨

mam-kathalal[at]gujarat[dot]gov[dot]in
કપડવંજ શ્રી આર.પી. પરમાર કપડવંજ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, કપડવંજ પહેલો માળ, તાલુકા સેવા સદન, કપડવંજ, જિ.ખેડા

૦૨૬૯૧-૨૫૨૬૨૬

mam-kapadwanj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મહેમદાવાદ શ્રી એસ. આર. બારૈયા મહેમદાવાદ મામલતદાર કચેરી, મહુધા રોડ, મહેમદાવાદ

૦૨૬૯૪-૨૪૪૫૯૦

mam-mehmadabad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ખેડા શ્રીમતી પી.વી. શાહ ખેડા મામલતદાર કચેરી, ખેડા

૦૨૬૯૪-૨૨૪૩૩૧

mam-kheda[at]gujarat[dot]gov[dot]in
માતર શ્રી વી.પી. પુરોહિત માતર મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, માતર

૦૨૬૯૪-૨૮૫૫૪૪

mam-matar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મહુધા શ્રી પ્રતિક એસ. ભુરીયા મહુધા  

૦૨૬૮-૨૫૭૨૭૫૫

mam-mahudha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
વસો શ્રી આર.બી. ગઢવી વસો મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, વસો તા.વસો, જિ.ખેડા

૦૨૬૮-૨૫૮૬૫૦૦

mamlatdarvaso[at]gmail[dot]com
૧૦ નડીયાદ (ગ્રામ્ય) શ્રીમતી પારૂલબેન એમ. શાહ નડીયાદ (ગ્રામ્ય) ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જીલ્લા સેવા સદન, ડભાણ રોડ, નડીઆદ જિ. ખેડા

૦૨૬૮-૨૫૫૩૦૨૦

mam-nadiad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૧ નડીયાદ (શહેર) શ્રી એસ.વી. બાંભરોલીયા નડીયાદ (શહેર) ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બ વિંગ, જીલ્લા સેવા સદન, ડભાણ રોડ, નડીઆદ જિ. ખેડા

૦૨૬૮-૨૫૩૧૭૭૦

mam-nadiad-city[at]gujarat[dot]gov[dot]in