Close

તાલુકા

 

તાલુકા
ક્રમાંક તાલુકા  મામલતદારશ્રીનું નામ તાલુકા મુખ્ય મથક સરનામું  ટેલીફોન ઈ-મેઈલ 
ગળતેશ્વર કુ. પદમીન એમ રાઠોડ ગળતેશ્વર ગોધરા-ડાકોર હાઈ-વે, મું.પો. પાલી(સેવાલીયા), તા.ગળતેશ્વર, જિ.ખેડા

૨૬૯૯-૨૩૩૦૫૩

mam-galt-kheda[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ઠાસરા શ્રીમતી એચ. આર. રાઠોડ ઠાસરા ડાકોર સેવાલીયા રોડ, મું.તા. ઠાસરા, જિ.ખેડા

૨૬૯૯-૨૨૩૦૫૩

mam-thasara[at]gujarat[dot]gov[dot]in
કઠલાલ કુ. વાય. વી. શાહ કઠલાલ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, કઠલાલ, તાલુકા સેવા સદન, કઠલાલ, જિ.ખેડા

૨૬૯૧-૨૪૩૭૧૨

mam-kathalal[at]gujarat[dot]gov[dot]in
કપડવંજ શ્રી કે.એમ. પરમાર કપડવંજ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, કપડવંજ પહેલો માળ, તાલુકા સેવા સદન, કપડવંજ, જિ.ખેડા

૨૬૯૧-૨૫૨૬૨૬

mam-kapadwanj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મહેમદાવાદ શ્રી વી કે પટેલ મહેમદાવાદ મામલતદાર કચેરી, મહુધા રોડ, મહેમદાવાદ

૨૬૯૪-૨૪૪૫૯૦

mam-mehmadabad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ખેડા શ્રી આર. આર. ગરોડ ખેડા મામલતદાર કચેરી, ખેડા

૨૬૯૪-૨૨૪૩૩૧

mam-kheda[at]gujarat[dot]gov[dot]in
માતર શ્રી વી. એન. રાઠવા માતર મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, માતર

૨૬૯૪-૨૮૫૫૪૪

mam-matar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મહુધા શ્રી જી. આર. પ્રજાપતિ મહુધા  

૨૬૮-૨૫૭૨૭૫૫

mam-mahudha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
વસો શ્રી એ. ટી. રાઠોડ વસો મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની કચેરી, વસો તા.વસો, જિ.ખેડા

૨૬૮-૨૫૮૬૫૦૦

mamlatdarvaso[at]gmail[dot]com
૧૦ નડીયાદ (ગ્રામ્ય) શ્રી વી. ડી. રાઠોડ નડીયાદ (ગ્રામ્ય) ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જીલ્લા સેવા સદન, ડભાણ રોડ, નડીઆદ જિ. ખેડા

૨૬૮-૨૫૫૩૦૨૦

mam-nadiad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૧ નડીયાદ (શહેર) શ્રી પી. એ. ખ્રિસ્તી નડીયાદ (શહેર) ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બ વિંગ, જીલ્લા સેવા સદન, ડભાણ રોડ, નડીઆદ જિ. ખેડા

૨૬૮-૨૫૩૧૭૭૦

mam-nadiad[at]gujarat[dot]gov[dot]in