Close

મત વિસ્તાર

લોક્સભા મત વિસ્તાર

  • ૧૭- ખેડા

વિધાનસભા મતદાર ક્ષેત્ર

  • ૧૧૫ – માતર 
  • ૧૧૬ – નડીયાદ 
  • ૧૧૭ – મહેમદાબાદ
  • ૧૧૮ – મહુધા
  • ૧૧૯ – ઠાસરા
  • ૧૨૦ – કપડવંજ

 

 

મતદારો ૦૧/૦૯/૨૦૧૮
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ પુરૂષ મતદાર સ્ત્રી મતદાર તૃતીય જાતિ કુલ મતદારો 
૧  ૧૧૫ – માતર  ૧૧૮૭૪૧  ૧૧૧૦૯૭  ૨૨૯૮૪૦ 
૨  ૧૧૬ – નડીયાદ  ૧૨૭૯૪૭  ૧૨૨૮૧૮  ૪૦  ૨૫૦૮૦૫ 
૩  ૧૧૭ – મહેમદાબાદ ૧૧૭૮૮૨  ૧૧૧૭૭૧  ૬  ૨૨૯૬૫૯ 
૪  ૧૧૮ – મહુધા ૧૧૬૮૨૨  ૧૦૮૮૭૬  ૬  ૨૨૫૭૦૪ 
૫  ૧૧૯ – ઠાસરા ૧૩૧૦૭૩  ૧૨૧૫૯૧  ૨  ૨૫૨૬૬૬ 
૬  ૧૨૦ – કપડવંજ ૧૪૦૭૧૭  ૧૩૩૮૦૧  ૧૧  ૨૭૪૫૨૯ 
કુલ ૭૫૩૧૮૨  ૭૦૯૯૫૪  ૬૭  ૧૪૬૩૨૦૩ 

 

મતદાન મથક
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામટોટલ  કુલ મતદાન મથક કુલ મતદાન મથક વિસ્તાર 
૧  ૧૧૫ – માતર ૨૯૦ ૧૮૨ 
૨  ૧૧૬ – નડીયાદ  ૨૫૩  ૧૩૩ 
૩  ૧૧૭ – મહેમદાબાદ ૨૯૨  ૧૯૩ 
૪  ૧૧૮ – મહુધા ૨૭૨  ૧૬૪ 
૧૧૯ – ઠાસરા ૩૦૮  ૧૯૩ 
૬  ૧૨૦ – કપડવંજ ૩૩૪  ૨૨૮ 
કુલ  ૧૭૪૯  ૧૦૯૩