Close

મત વિસ્તાર

લોક્સભા મત વિસ્તાર

  • ૧૭- ખેડા

વિધાનસભા મતદાર ક્ષેત્ર

  • ૧૧૫ – માતર 
  • ૧૧૬ – નડીયાદ 
  • ૧૧૭ – મહેમદાબાદ
  • ૧૧૮ – મહુધા
  • ૧૧૯ – ઠાસરા
  • ૧૨૦ – કપડવંજ

 

 

મતદારો ૦૫/૦૧/૨૦૨૪
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ પુરૂષ મતદાર સ્ત્રી મતદાર તૃતીય જાતિ કુલ મતદારો 
૧  ૧૧૫ – માતર  ૧૨૮૭૦૦ ૧૨૩૪૧૨ ૨૫૨૧૨૦
૨  ૧૧૬ – નડીયાદ  ૧૩૭૭૧૧ ૧૩૫૧૮૧ ૫૩ ૨૭૨૯૪૫
૩  ૧૧૭ – મહેમદાબાદ ૧૨૯૦૨૧ ૧૨૪૭૫૬ ૨૫૩૭૮૬
૪  ૧૧૮ – મહુધા ૧૨૯૮૭૨ ૧૨૪૩૮૨ ૨૫૪૨૫૯
૫  ૧૧૯ – ઠાસરા ૧૩૯૩૬૮ ૧૩૩૬૬૩ ૨૭૩૦૩૫
૬  ૧૨૦ – કપડવંજ ૧૫૩૦૭૫ ૧૪૯૦૧૯ ૧૪ ૩૦૨૧૦૮
કુલ ૮૧૭૭૪૭ ૭૯૦૪૧૩ ૯૩ ૧૬૦૮૨૫૩

 

મતદાન મથક
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ  કુલ મતદાન મથક કુલ મતદાન મથક વિસ્તાર 
૧  ૧૧૫ – માતર ૨૮૩ ૧૮૭
૨  ૧૧૬ – નડીયાદ  ૨૪૯ ૧૩૮
૩  ૧૧૭ – મહેમદાબાદ ૨૭૬ ૧૯૫
૪  ૧૧૮ – મહુધા ૨૬૬ ૧૬૯
૧૧૯ – ઠાસરા ૨૯૬ ૨૦૫
૬  ૧૨૦ – કપડવંજ ૩૨૬ ૨૨૮
કુલ  ૧૬૯૬ ૧૧૨૨