Close

દવાખાનાઓ

ઉપ જીલ્લા હોસ્પિટલ ખેડા

ખેડા

ઇમેઇલ : gh_kheda[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02694-224932

પી.એચ.સી અલીન્દ્રા

વસો, ખેડા

ઇમેઇલ : phcalindra[dot]health[dot]kheda[at]gmail[dot]com
ફોન : 7567863305

પી.એચ.સી ચકલાસી

ક્રોસીંગ નજીક, ચકલાસી

ઇમેઇલ : phcchaklasi[dot]health[dot]kheda[at]gmail[dot]com
ફોન : 7567863332

પી.એચ.સી તોરણા

કપડવંજ, ખેડા

ઇમેઇલ : phctorna[dot]health[dot]kheda[at]gmail[dot]com
ફોન : 02694-286646

પી.એચ.સી યોગીનગર

સ્વામીનારાયણ મંદિર ની સામે, યોગીનગર, નડીયાદ

ઇમેઇલ : phcyoginagar[dot]health[dot]kheda[at]gmail[dot]com
ફોન : 7567863334

પી.એચ.સી રુદન

મહેમદાબાદ, ખેડા

ઇમેઇલ : phcrudan[dot]health[dot]kheda[at]gmail[dot]com
ફોન : 02694-274282

પી.એચ.સી લીંબાસી

લીંબાસી ,માતર

ઇમેઇલ : phclimbasi[dot]health[dot]kheda[at]gmail[dot]com

પી.એચ.સી સનાલી

સનાલી

ઇમેઇલ : phcsanali[dot]health[dot]kheda[at]gmail[dot]com
ફોન : 7567863264

પી.એચ.સી સલુન

સલુન, નડીયાદ ડાકોર રોડ, ખેડા

ઇમેઇલ : phcsalun[dot]health[dot]kheda1[at]gmail[dot]com
ફોન : 0268-2570602

પી.એચ.સી. ધુન્ધારા

ઠાસરા, ખેડા

ઇમેઇલ : phc_dhunadara[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02699-285332