Close

કોવિડ ૧૯

દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ શોધો

ફિલ્ટર

કોવિડ ૧૯
શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૧૨/૧૦/૨૦૨૦) 12/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૧ (૧૨/૧૦/૨૦૨૦) 12/10/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૦૯/૧૦/૨૦૨૦) 09/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૧ (૦૯/૧૦/૨૦૨૦) 09/10/2020 જુઓ (3 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું (૦૯/૧૦/૨૦૨૦) 09/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું-૨ (૦૩/૧૦/૨૦૨૦) 03/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું-૧ (૦૩/૧૦/૨૦૨૦) 03/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૦૩/૧૦/૨૦૨૦) 03/10/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૧ (૦૩/૧૦/૨૦૨૦) 03/10/2020 જુઓ (2 MB)
અનલોક ૫ જાહેરનામું (૦૧/૧૦/૨૦૨૦) 01/10/2020 જુઓ (3 MB)