Close

પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનઔષધી કેન્દ્ર

દુકાન નં .12, સરદાર પટેલ શોપીંગ સેન્ટર, સરદાર પટેલ બજાર, વોર્ડ નં -૭, ખેડા, ગુજરાત-૩૮૭૪૧૧

ઇમેઇલ : mark_kheda[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 9998639968
કેટેગરી / પ્રકાર: પીએમબીજેકે